2010

Προμήθειες υγείας και ακριβές τιμές προσφοράς. Μια λύση

1.3Kviews

Οι υψηλές τιμές που παρατηρούνται τις προμήθειες υγείας δεν ερμηνεύονται από το κόστος που προκαλείται λόγω των καθυστερήσεων των πληρωμών.

Για να υπάρχει μια ικανοποιητική εικόνα ως προς τις τιμές με τις οποίες αγοράζει το Υπουργείο Υγείας προτείνεται το εξής που είναι καθόλα συμβατό με τις Οδηγίες της ΕΕ:

Θα ζητείται από τους συμμετέχοντες σε κάθε διαγωνισμό, Πίνακας τιμών προσφοράς που κατέθεσαν στους τελευταίους τρεις διαγωνισμούς εντός Ελλάδας και σε άλλους τρεις διαγωνισμούς εκτός Ελλάδας (όπου και αν συμμετείχαν) και που αφορούν το προς προμήθεια αγαθό. Αν δεν συμμετείχαν σε διαγωνισμούς του Δημοσίου κατά το παρελθόν να καταθέτουν τις τιμές πώλησης των εν λόγω προϊόντων σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Επισημαίνεται ότι οι προμηθευτές ιατροφαρμακευτικών υλικών είναι στην πλειοψηφία τους διεθνείς επιχειρήσεις, που διαφοροποιούν όμως τις τιμές τους από χώρα σε χώρα. Η πληροφορία αυτή δεν αποτελεί είτε κριτήριο επιλογής του αναδόχου είτε ανάθεσης μιας σύμβασης. Εξυπηρετεί ανάγκες καθαρά πληροφοριακού χαρακτήρα. Για το σκοπό αυτό μπορεί να ενσωματωθεί ένας Πίνακας υπό μορφή Παραρτήματος στις διακηρύξεις του Υπουργείου Υγείας.

Με τον τρόπο αυτό:
α) αποτρέπεται ένας προμηθευτής να καταθέσει τιμές προσφοράς υπερβολικά διαφορετικές από τις αντίστοιχες σε άλλους διαγωνισμούς
β) αν επιμένει στην κατάθεση τιμών ιδιαίτερα διαφορετικών (πιο ακριβών) απ’ ότι σε άλλους διαγωνισμούς, τότε η όλη του συμπεριφορά μπορεί να εμπλέξει την Επιτροπή Ανταγωνισμού στο διαγωνισμό.

Μια παρόμοια λογική άντλησης πληροφοριών, στο πλαίσιο ενός μηχανισμού εποπτείας των διαγωνισμών είχε εισαχθεί το 2001 στους διαγωνισμούς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου μέσω του τότε Παρατήματος Ζ. Η Νέα Δημοκρατία το 2005 διέγραψε το Παράρτημα αυτό, που έδινε όμως πλήθος στοιχείων αναφορικά με το οικονομικό προφίλ του υποψηφίου προμηθευτή.

Οι πληροφορίες σχετικά με τις τιμές προσφοράς για κάθε διαγωνισμό, που υπάγεται στους κανόνες των σχετικών οδηγιών των κρατικών προμηθειών της ΕΕ (2004/17 και 2004/18) ανακοινώνονται υποχρεωτικά από τις εθνικές αναθέτουσες αρχές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς ανάρτηση. Ως εκ τούτου αν κάποιος ψάξει στη βάση σχετικές με τις κρατικές προμήθειες βάσεις δεδομένων της Επιτροπής (π.χ την TED), θα τις βρει και εκεί.

Leave a Response