Συγγραφικό έργο

Οι επιπτώσεις της Ενιαίας Αγοράς

2.48Kviews
ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ.

ΜΙΑ ΕΝΔΟ-ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ.


Δημοσίευση του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ), εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ, Ιούνιος, 1993.

 

Παρουσίαση του Βιβλίου

Η δημιουργία της Ενιαίας Αγοράς, με την κατάργηση κάθε μέτρου μη δασμολογικής προστασίας, θεωρείται ότι θα συμβάλει στην διόγκωση των εμπορικών ροών μεταξύ των Κρατών μελών της Ε.Ε. Τόσο το ενδοκοινοτικό όσο και το διεθνές εμπόριο έχουν υποστεί σοβαρές μεταβολές στην διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας, προς την κατεύθυνση της αύξησης του ενδοκλαδικού εμπορίου σε βάρος του διακλαδικού. Η τεχνολογία, η διεθνοποίηση της παραγωγής και η φιλελευθεροποίηση των διεθνών ανταλλαγών συνέβαλαν σe αυτή την εξέλιξη, βασικά στοιχεία της οποίας είναι η άρση της σημασίας του συγκριτικού πλεονεκτήματος της παραδοσιακής θεωρίας του διεθνούς εμπορίου και η μετάβαση από τον ανταγωνισμό, με βάση τις τιμές σε εκείνον με βάση την ποιότητα των προϊόντων. Οι ανταλλαγές αυτές βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδοκοινοτικού εμπορίου, δεν αφορούν ωστόσο κατά την ίδια έκταση στην Ελλάδα. Η ανάλυση προσλαμβάνει συγκριτικό χαρακτήρα μέσω της διερεύνησης των τάσεων των ενδοκλαδικών ανταλλαγών στο εξωτερικό εμπόριο των υπολοίπων εταίρων της Κοινότητας.

Η μελέτη επιδιώκει να ερμηνεύσει την περιορισμένη έκταση των ενδοκλαδικών ανταλλαγών στο ελληνικό εξαγωγικό ενδοκοινοτικό εμπόριο και να προσδιορίσει τις αναμενόμενες συνέπειες της Ενιαίας Αγοράς. Το χαμηλό ύψος των ενδοκλαδικών ανταλλαγών στο Ελληνικό εξαγωγικό εμπόριο, οφείλεται στην αδυναμία δημιουργίας δυναμικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Ως προς το ελληνικό εξαγωγικό διακοινοτικό εμπόριο, επισημαίνεται ότι το ύψος των ενδοκλαδικών ανταλλαγών παραμένει πολύ χαμηλό στις σχέσεις τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με την Ιαπωνία, ενώ θα μπορούσε να αναπτυχθεί στο πλαίσιο των σχέσεων με τις μεσογειακές χώρες και τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η μονογραφία αυτή αφού κρίθηκε, κατά τα μέσα και το τέλος της μελέτης, από την αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή του ΕΚΕΜ, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης έγινε αποδεκτή και δημοσιεύθηκε.