2017

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

1.63Kviews

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Συντάγματος, παραθέτουμε τις ακόλουθες απόψεις προς συζήτηση, που αφορούν δέκα άρθρα του.

Άρθρο 19. (Απόρρητο επιστολών) Αλλαγές και προσθήκες στο απόρρητο των επιστολών. Διαγράφεται στην παράγραφο 1 η λέξη «απόλυτα» (εδ. α’). Διαγράφεται επίσης η λέξη «ιδιαίτερα» (εδ. β’) και συμπληρώνεται η παράγραφος 3 στο τέλος της, «εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αφορούν σε κακουργηματικές πράξεις».

Άρθρο 24 (προστασία φυσικού πολιτιστικού περιβάλλοντος, χωροταξία, πολεοδομία) παρ. 1. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων. Η σύνταξη δασολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους. Χωροθετούνται δάση που θεωρούνται ως εθνικοί δρυμοί της χώρας. Εκεί ρητά απαγορεύεται η κάθε μορφή οικοδομικής δραστηριότητας πλην των ορειβατικών καταφυγίων. Απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την Εθνική Οικονομία η αγροτική ή η τουριστική ή η οικιστική εκμετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον και με τους όρους που επιβάλλει η νομοθεσία. Φορείς που οδηγούν στη μεταβολή του προορισμού των δασών για τους ανωτέρω λόγους υποχρεούνται να καλύψουν το κόστος δάσωσης, στο τριπλάσιο της προς εκμετάλλευση έκτασης, σε περιοχές που κάηκαν ή αποψιλώθηκαν. Προτεραιότητα δάσωσης δίνεται σε περιοχές πλησίον αστικών κέντρων

Άρθρο 53 (4ετής θητεία). Παραμένει το εν λόγω άρθρο ως έχει και ισχυροποιείται με τα ακόλουθα: Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παραμονής της κυβέρνησης για τετραετία καταργείται η παράγραφος 2 και 3 του άρθρου 41 (περί εθνικού θέματος εξαιρετικής σημασίας).

Επίσης, στο πλαίσιο της παραμονής της κυβέρνησης για τετραετία, αλλάζει το Άρθρο 32 με την ακόλουθη νέα παρ. 4: «Αν δεν επιτευχθεί ούτε κατά την τρίτη ψηφοφορία η αυξημένη αυτή ψηφοφορία, η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας γίνεται από το εκλογικό σώμα. Ο ήδη Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντα του μετά τη λήξη της θητείας του και έως την εκλογή νέου Προέδρου». (Προσαρμόζεται λοιπόν η παρ. 4 και καταργούνται οι παρ. 5 και 6).

Τέλος, η βουλή δε διαλύεται παρά μόνο στις περιπτώσεις του άρθρου 84. Στο πλαίσιο όμως της παραμονής της κυβέρνησης για τετραετία προστίθεται στο Άρθρο 84 νέα παράγραφος. «Η κυβέρνηση δεν δύναται να παραιτηθεί κατά τη διάρκεια της θητείας της, με εξαίρεση των περιπτώσεων του άρθρου 84 και της απώλειας της πλειοψηφίας κατά την ψήφιση νόμων στη Βουλή».

Άρθρο 55 (προσόντα εκλογιμότητας). Προστίθεται το ακόλουθο «Προϋπόθεση για την εκλογή στο αξίωμα του βουλευτή αποτελεί αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών συνολικά». (Στοιχείο που αποδεικνύεται από τις καταβολές των προβλεπομένων χρηματικών ποσών σε Ταμεία της Κοινωνικής Ασφάλισης)

Άρθρο 61 (περί ποινικής δίωξης) παρ. 2 εδ. γ’: αντικατάσταση του κειμένου από το ακόλουθο: «Αν σε 45 ημέρες δεν αποφασίσει η Βουλή, θεωρείται ότι δόθηκε άδεια για δίωξη».

Άρθρο 62 (Ασυλία) εδ. γ’ αντικατάσταση από το εξής: «Αν σε 90 ημέρες δεν αποφασίσει η Βουλή, αίρεται η ασυλία». Επίσης στο ίδιο Άρθρο προστίθεται νέα παράγραφος: «Η παραγραφή αναστέλλεται όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας τελέσθηκε η πράξη».

Άρθρο 83 (αρμοδιότητες υπουργών-υφυπουργών) προσθήκη «Καθιερώνεται ασυμβίβαστο της ιδιότητας του βουλευτή με εκείνης του υπουργού. Απαγορεύεται η συμμετοχή υπουργού στην επόμενη της θητείας του εκλογικής αναμέτρησης».

Άρθρο 86 (ποινική ευθύνη υπουργών) προσθήκη. «Δεν παραγράφονται οι αξιόποινες πράξεις οι οποίες τελέστηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας μέλους της κυβέρνησης ή υφυπουργού και σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων τους». Εξαιτίας αυτού διαγράφεται η ενότητα 2 της παραγράφου 3 του εν λόγω άρθρου που αναφέρει ότι «Η Βουλή μπορεί να ασκήσει κατά την παράγραφο 1…»

Άρθρο 89 (Ασυμβίβαστα δικαστικών λειτουργών) παρ. 2 «Ο δικαστικοί λειτουργοί έχουν απόλυτο κώλυμα διορισμού τους σε θέσεις διδακτικού προσωπικού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές» Ως εκ τούτου προσαρμόζεται αυτό στην παρ. 2. Σε ένα νέο εδάφιο.